April 23, 2019

Officers

Parikshit Suhaney

Parikshit Suhaney

President
Praneeth Kaushik

Praneeth Kaushik

Vice President
Gowtham Senthilkumar

Gowtham Senthilkumar

Vice President
Nilabja Ghosh Chowdhury

Nilabja Ghosh Chowdhury

General Secretary
Nitin Malik

Nitin Malik

Joint Secretary
Vishal Bhushan

Vishal Bhushan

Treasurer